• Redacció de contractes
 • Indemnitzacions per accidents de trànsit
 • Reclamacions a l’administració
 • Reclamacions de quantitat
 • Cobrament d’impagats
 • Negligències mèdiques
 • Divorcis
 • Separacions
 • Parelles de fet
 • Filiacions
 • Adopcions
 • Incapacitats, tutela i curatela
 • Herències i testaments
 • Desnonaments
 • Morosos
 • Alcoholèmies
 • Delictes imprudents
 • Delictes derivats de la circulació de vehicles a motor
 • Delictes i faltes per lesions
 • Comunitats de propietaris
 • Judicis de faltes
 • Judicis penals
 • Querelles
 • Procediments ordinaris
 • Judicis verbals
 • Judicis monitoris
 • Execucions hipotecaries
 • Execucions de sentències
 • Convenis urbanístics
 • Reparcel·lacions
 • Expedients administratius
 • Gestió i assessorament en la compraventa i lloguer d’immobles
 • ...
Mantenim convenis de col·laboració amb altres despatxos especialitzats en matèries de l’àmbit del dret fiscal, laboral i administratiu, per tal de poder oferir un servei integral als nostres clients.

Serveis amb règim de col·laboracions:

 • Nòmines
 • Contractes de treball
 • Acomiadaments
 • ERO
 • Baixes per incapacitat (IT)
 • Reclamacions a la Seguretat Social
 • Rendes
 • Impostos
 • Sancions administratives
 • Creació i extinció de societats

 

Bufet Bartra Barbarà advocats associats de Mataró ( Barcelona )
© 2012 / Advertiment legal